پارکینگ CIP فرودگاه بین المللی امام خمینی

جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه بین المللی امام خمینی دارای پارکینگ مسقف اختصاصی در داخل محوطه CIP است که هزینه آن به صورت ساعتی و در زمان خروج خودرو از جایگاه محاسبه و نقدا دریافت می شود اما متاسفانه امکان رزرو پارکینگ وجود ندارد و دلیل آن نیز با توجه به محدودیت فضای پارکینگ CIP این است که عموما زمان خروج خودروها از پارکینگ مشخص نیست لذا نمی توان از قبل امکان رزرو پارکینگ را فراهم نمود.

  در صورتی که شما دارای کد کانفرم سرویس CIP هستید یا سرویس CIP شما بعلت کلاس کابین رایگان است می توانید مستقیما به جایگاه تشریفات اختصاصی CIP مراجعه نمایید، در صورت وجود ظرفیت خودرو شما پذیرش خواهد شد در غیر این صورت همکاران ما شما را جهت استفاده از پارکینگ های عمومی فرودگاه راهنمایی خواهند کرد.

  همراهان شامل مستقبل یا مشایع و یا خودروهایی که جهت انتقال مسافران به جایگاه تشریفات اختصاصی CIP مراجعه می کنند در صورت تمایل می توانند از فضای عمومی خارج از محوطه جایگاه تشریفات اختصاصی جهت توقف کوتاه مدت خودرو خود استفاده نمایند.