مشکل اقتصاد ایران از نگاه دکتر سورنا ستاری «معاون علمی و فنآوری رئیس جمهور»

جایگاه استارت آپ ها در اقتصاد ایران